Om oss

OM FÖRETAGET

Klang Ingenjörsbyrå grundades 2005 och är etablerat i Stor-Göteborg och nordvästra Skåne. Innehavare Per Klang.

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy beskriver hur Klang Ingenjörsbyrå som personuppgiftsansvarig, behandlar personuppgifter kopplade till kunder (potentiella och befintliga) och leverantörer. 


Klang Ingenjörsbyrå har följande kontaktuppgifter:

Adress: Dammvägen 20, 269 71 Förslöv

Telefon: +46 (0) 732 022 111

Hemsida: www.klangs.se

Mailadress: info@klangs.se


Klang Ingenjörsbyrå strävar efter och värnar om individers integritet vad gäller hur vi hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter. Vi arbetar i enlighet med gällande lagar, den allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, med kompletterande nationell lagstiftning, som trädde i kraft den 25 maj 2018. Vi vill försäkra oss om att du är medveten om vilken typ av information som vi samlar in eller erhåller från dig och hur denna information används samt hur vi skyddar den.


Denna integritetspolicy förklarar hur och varför vi samlar in och hanterar personuppgifter avseende sina potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners.


Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss.VILKA TYPER AV PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?


Allmänt

Personuppgifter är all den information som direkt eller indirekt, kan användas för att identifiera en levande fysisk person.


Kunder

Om du valt att anlita Klang Ingenjörsbyrå för utförande av någon av våra tjänster kommer vi att behandla följande kategorier av personuppgifter.


Kontaktuppgifter: namn, adress, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress.

Personlig information: personnummer och annan information som krävs för kundavtalet, t.ex. kundnummer.


Potentiella kunder

Klang Ingenjörsbyrå behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som är potentiell kund:


Kontaktuppgifter så som namn, adress samt mobilnummer och/eller telefonnummer.


Leverantörer

Klang Ingenjörsbyrå behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som är kontaktperson hos någon av våra leverantörer


Kontaktuppgifter så som namn, mobilnummer och/eller telefonnummer samt e-postadress


VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?


Våra kunder

Klang Ingenjörsbyrå behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål:


för att kunna tillhandahålla, installera och administrera det av dig köpta larmet,

för att kunna administrera eventuellt ånger av ditt köp,

för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte,

för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och

för att kunna fullfölja de skyldigheter vi har enligt lag


Potentiella kunder

Klang Ingenjörsbyrå behandlar personuppgifter om dig för följande ändamål:


för att kunna skicka specialerbjudanden till dig i marknadsföringssyfte,

för att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från dig, och

för att kunna boka in ett initialt möte för konsultation


Leverantörer

Klang Ingenjörsbyrå behandlar personuppgifter om dig som kontaktperson hos våra leverantör för följande ändamål:


För att kunna genomföra det med leverantörsbolaget ingångna avtalet innefattande att kunna kontakta dig och svara på kommunikation från digDE LAGLIGA GRUNDERNA FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTERNA


Kunder

Klang Ingenjörsbyrå behandlar personuppgifter om dig som kund hos oss för att kunna fullfölja det med dig ingångna köpeavtalet.


Rättslig förpliktelse

Klang Ingenjörsbyrå kan behandla dina personuppgifter för att följa säkerhetsstandarder och andra rättsliga förpliktelser.


Potentiella kunder

Intresseavvägning

Vi behandlar dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning vilket består i att kunna marknadsföra sin verksamhet till dig som potentiell kund.


Leverantörer

Intresseavvägning

Klang Ingenjörsbyrå behandlar dina personuppgifter som kontaktperson hos leverantör till oss baserat på en intresseavvägning vilket består i att kunna fullfölja avtalet ingånget med leverantören till vilken du är kontaktperson.


HUR LÄNGE LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras endast under den period som de behöver sparas för att kunna fullfölja det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in i enlighet med denna Policy. Personuppgifterna kommer därför att raderas när ändamålet för vilket personuppgifterna insamlats har uppfyllts.


Vår behandling av dina personuppgifter kommer att upphöra vid det tidigaste av följande tillfällen:

när du har invänt mot vår behandling och vi inte identifierat något stöd för att fortsätta den

när du lämnar din position inom företaget eller organisationen

när syftet med behandlingen av dina personuppgifter upphör av en annan anledning


I VILKEN UTSTRÄCKNING KAN DINA PERSONUPPGIFTER ÖVERFÖRAS TILL ANDRA AKTÖRER?

Vi kommer inte sälja, byta eller leasa dina personuppgifter till tredje part.


SKYDDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar efter att du alltid ska känna dig trygg i att tillhandahålla dina personuppgifter till oss. Vi har hög säkerhet för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, ändring och radering. Vi har hög säkerhet på våra datorer, krypterade laptops och lösenordsskyddade mobiler.


DINA RÄTTIGHETER

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära en kopia av dina uppgifter och kontrollera så att uppgifterna är korrekta. Om någon uppgift skulle visa sig vara felaktiga har du rätt att få sådan uppgift rättad.


Rätt till begränsning, radering eller invändning

Om särskilda omständigheter, angivna i tillämplig dataskyddslagstiftning, föreligger kan du ha rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av eller raderar dina personuppgifter.


Krav och klagomål

Om du har några frågor avseende de personuppgifter som samlats in av oss eller denna Policy, kontakta oss.


Din integritet är viktig för oss och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.